anecdotes sobre el torrent del vallcontacta amb nosaltrescronologia de l'ocupacio de la llera del torrent del vallaltres webs d'intereshistoria del torrent del vallpressumptes irregularitats en la canalitzacio i posterior construccio del torrent del vallfotografies del torrent del vallpossible futur del carrer del vallel torrent del vall al Parlament de Catalunyaarticles de premsa que parlen del torrent del vallsituacio geografica del torrent del vallforum sobre el torrent del vallobres al torrent del vall l'any 2002-2003la fura dels baus va neixer al torrent del vall

cronologia dels fets

data

fet

12.12.2003

La Conselleria de Politica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, interposa un segons contenciós contra l’Ajuntament de Moià, perquè diu que la llicència d’obres de l’edifici construït parcialment sobre terrenys públics és nul·la de ple dret.

24.09.2003

L’Equip de govern de l’Ajuntament de Moià es nega a informar per escrit als possibles compradors de bona fe, sobre la situació real de l’edifici construït sobre l’antiga llera del torrent del Vall, segons va quedar palès en el Ple de l’Ajuntament de Moià

14.08.2003

La Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, fa arribar una carta a l’Ajuntament de Moià, recordant que procedeix demanar la paralització immediata de les obres i a la suspensió de l’atorgament de cédules d’habitabilitat i de llicències de primera ocupació, ja que s’està construïnt sobre bens públics municipals i sobre terrenys de titularitat patrimonial de l’ACA. Aquestes mesures, segons urbanisme, són previstes per la llei per tal de no perjudicar als possibles compradors d’habitatges de bona fe.

04.08.2003

En el registre de la propietat de Manresa consta inscrita a nom de l’Ajuntament de Moià, els terrenys situats a Ponent de l’antiga llera del torrent del Vall, sobre els quals s’ha edificat una part de l’edifici del carrer del Vall, cantonada carrer Carreró. Es pot deduïr que segons aquest registre, ocupa uns 110 m2 d terrenys de propietat de l’AJuntament de Moià i que en una inscripció anterior es qualifiquen de zona verda.

29.07.2003

El MAP-ERC es dirigeig per carta a l’ACA alegant que si bé s’ha autoritzat a construir sobre “zona de policia”, s’ha construït sobre l’antiga llera, i per tant, en bens patrimonials de l’ACA, sense la seva autorització.

juny 2003

L’ACA autoritza a construïr en “zona de policia de lleres”

03.06.2003

L’AVV del carrer del Vall presenta al·legacions a la publicació del el BOP de la Modificació de l’Estudi de Detall. Les al·lecacions es presenten a l’Ajuntament de Moià i a Urbanisme.

19.05.2003

El síndic de greuges, Anton Cañellas comunica a l’AVV del carrer del Vall que ha admés ha tràmit l’escrit que se li va fer arribar el 18 de desembre de 2002.

19.05.2003

El Conseller Antoni Fernàndez Teixidor es dirigeix per carta a l’AVV del carrer del Vall.

14.05.2003

Surt publicat al BOP l’acord del Ple del 26 de novembre de 2002 que contravé el Pla General d’Ordenació i les indicacions de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona

29.04.2003

L’Ajuntament de Moià comunica a l’AVV del carrer del Vall que s’ha obert un expedient per revisar la llicència d’obres concedida per l’Ajuntament en data 04.04.2002 per construïr 35 habitatges al carrer del Vall, a requeriment de la Direcció General d’Urbanisme.

11.04.2003

Els veïns del carrer del Vall reben una carta del Conseller Ramon Espadaler, en nom del President de la Generalitat donant explicacions de les gestions dutes a terme per l’ACA

11.04.2003

Els veĂŻns del carrer del Vall reben una carta del Conseller en Cap, Artur Mas, explicant la situaciĂł actual de les obres segons aquesta conselleria.

09.04.2003

El Diputat Huguet pregunta al conseller Felip Puig sobre l’estat de les actuacions del govern de la Generalitat a l’afer del carrer del Vall (transcripció íntegra)

19.03.2003

Representants de l’AVV del carrer del Vall s’entrevisten amb el Sr. Quer, gerent de l’ACA i el Sr. Moxó, cap de domini públic hidràulic de l’ACA.

06.03.2003

Representants de l’AVV del carrer del Vall s’entrevisten amb el Josep M. Sala, cap de relacions institucionals de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques.

05.03.2003

Representants de l’AVV del carrer del Vall es reuneixen amb el Sr. Iglesias, diputat al Parlament de Catalunya per CiU per tal de fer-lo coneixedor de la situació actual del torrent del Vall.

24.02.2003

La Consellera Núria de Gispert informa que l’escrit que varen fer arribar l’AVV ha estat traslladat a la Conselleria d’Obres Públiques i Medi Ambient

24.02.2003

El Cap del Gabinet del Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, comunica que han traslladat l’escrit que els varen fer arribar l’AVV al Conseller de Medi Ambient..

24.02.2003

L’Agència Catalana de l’Aigua posa en coneixement de l’AVV del carrer del Vall que s’iniciarà un expedient per a la desafectació de la llera del torrent del Vall

18.02.2003

El jutjat nĂşmero 1 de Manresa absolt als veĂŻns del carrer del Vall de la demanda de danys i perjudicis presentada per FONSTESTA S.L.

18.02.2003

El Parlament de Catalunya aprova una preposiciĂł no de llei que insta al Govern de la Generalitat a fer un estudi seriĂłs de tota la conca del torrent del Vall i molt especialment a la zona del carrer del Vall cantonada carrer CarrerĂł.

18.02.2003

CiU i PP tomben al Parlament una preposició no de llei per aturar les obres al torrent del Vall, presentada per Bet Font d’ICV.

11.02.2003

Queda vist per centència el judíci per la demanda per danys i perjudicis interposada per Serveis Fontesta S.L. contra 26 veïns del carrer del Vall de Moià

30.01.2003

L’ACA comunica a l’AVV que Serveis Fontesta SL ha interposat un contenciós administratiu impugnant la resolució de l’ACA del proppassat octubre.

24.01.2003

El Gabinet del President de la Generalitat comunica a l’AVV del carrer del Vall que s’ha posat en contacte amb les Conselleria de Medi AMbient i Obres Públiques per tal que l’informin de l’afer.

22.01.2003

Es reb còpia de la resolució del Director General d’Urbanisme del 9 de gener en la que es sol·licita a l’Ajuntament de Moià l’inici de procediment municipal de revisió de llicència per nul·litat de ple dret i, subsidiàriament, sol·licitud d’inici d’un procediment de lesivitat per actes anul·lables

15.01.2003

L’AVV del carrer del Vall s’entrevisten amb l’arquitecte Municipal, el qual manifesta que no està al corrent de les obres al carrer però que s’interessarà pel tema.

14.01.2003

L’AVV del carrer del Vall presenta les alegacions a l’acord del Ple del Proppassat 26 de novembre en que es modificava el Pla General a l’alçada del carrer del Vall cantonada carrer Carreró.

09.01.2003

L’Ajuntament de Moià fa arribar als veïns del carrer del Vall una carta de l’Alcalde signada el passat 4 de novembre perque puguin presentar-se com a part interessada en el Contenciós Administratiu que va interposar el Departament de Política Territorial i Obres Públiques contra l’Ajuntament de Moià

09.01.2003

Inspectors de l’ACA visiten les obres de la canalització del torrent i de la construcció del nou embornal.

08.01.2003

Operaris que fan les obres a la nova canalització del torrent, desmonten tot l’enbornal i la vorera perquè l’embornal sobrepassava en més de 20 cm. la rasant del carrer i la vorera modifica la rasant del carrer.

03.01.2003

L’AVV del carrer del Vall posa de nou en coneixment de l’ACA i de la Direcció General d’Urbanisme les irregularitats que s’estan cometen a les obres del torrent del Vall.

02.01.2003

L’AVV del carrer del Vall posa de nou en coneixement de l’Ajuntament les irregularitats que s’estant cometen a les obres de la canalització del torrent del Vall.

18.12.2003

L’AVV del carrer del Vall aporta nova informació al Sindic de Greuges sobre la construcció d’habitatges al torrent del Vall.

09.12.2003

L’AVV del carrer del Vall posa de nou en coneixement dels Consellers de Medi Ambient, Justícia,Política Territorial i Obres Públiques, Governació i Relacions Institucionals, Conseller en Cap i President de la Generalitat de Catalunya, totes les irregularitats que s’estan cometen a les obres del torrent del Vall.

05.12.2002

Policia Local, Bombers, Mossos d’Escuadra i inspectors de l’ACA intenten averiguar l’origen de l’abocament d’hidrocarbur al torrent del Vall

04.12.2002

Els veïns del sector del carrer del Vall s’han aixecat amb una forta olor a hidrocarbur procedent del torrent. Pel que sembla, algú ha aprofitat la nit per fer un abocament d’aquest producte al torrent

02.11.2002

Comencen les obres de millora de la canalització del torrentque l’ACA exigeix a l’Ajuntament de Moià.

26.11.2002

L’equip de Govern de CiU aprova en el Ple Extraordinari la modificació del Pla General d’Ordenació per “regularitzar les amplades del c/ del Vall i c/ Carreró”.

11.11.2002

Es posa de nou en coneixement de l’Ajuntament de Moià i del cap de la Policia Local que s’està prohibint el pas a persones del carrer del Vall pel carrer Carreró, sense que es tingui constància de cap permís municipal per a fer-ho.

08.11.2002

Es posa en coneixement dels Mossos d’Esquadra de Manresa que s’està prohibint el pas a persones del carrer del Vall pel carrer Carreró, sense que es tingui constància de cap permís municipal per a fer-ho.

29.10.2002

L’AVV del carrer del Vall s’entrvista amb el Director General d’Afers Interdepartamentals, Sr. Francesc Homs.

28.10.2002

L’Agència Catalana de l’Aigua diu que la desviació i canalització del torrent efectuada per l’Ajuntament és il·legal i que s’està construïnt sobre domini públic hidràulic.

16.10.2002

L’AVV del carrer del Vall demanen per segona vegada a l’ACA una entrevista amb tècnics de l’Agència per tal de trobar una solució a la problemàtica del torrent.

11.10.2002

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comunica a l’Ajuntament de Moià la interposició d’un contenciós administratiu per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

01.10.2002

L’AAVV del carrer del Vall demana de nou a l’ACA la paralització immediata de les obres i que es desocupi l’antiga llera del torrent.

01.10.2002

L’AAVV del carrer del Vall fa arribar una carta a l’Ajuntament de Moià demanant de nou la paralització de les obres i més seguretat a l’indret per a vianants i conductors

25.09.2002

Té entrada a l’Ajuntament de Moià un escrit per “CORRECCIÓ D’ERRADA DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DEL TERME MUNICIPAL DE MOIÀ”. Aquesta errada és al carrer del Vall, cantonada carrer Carreró

23.09.2002

L’Agència Catalana de l’Aigua informa a l’Ajuntament de Moià que la canalització del torrent del Vall no reuneix condicions suficients de seguretat.

06.09.2002

L’AVV del carrer del Vall manté contactes amb la secretaria del Govern de la Generalitat de Catalunya.

03.09.2002

L’AVV del carrer del Vall s’entrevista amb el Cap de Govinet, el Cap de Relacions Institucionals i l’Assessor personal del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

27.08.2002

L’AVV del carrer del Vall, aporten nova informació a l’ACA sobre les deficiències de tota la canalització del torrent del Vall.

12.08.2002

L’AVV del carrer del Vall, aporta nova documentació sobre el tema a l’Agencia Catalana de l’Aigua.

07.08.2002

L’AVV del Carrer del Vall comunica a l’ACA, Policia Local i als Mossos d’Esquadra que s’ha foradat la canalització del torrent del Vall (un forat d’uns 70 cm. de diàmetre aprox.) per tal de conectari un tub d’uns 50 cm. sense cap tipus d’autorització de l’ACA.

07.08.2002

L’Associació de Veïns del carrer del Vall demana de nou a l’Agència Catalana de l’Aigua i a Política Territorial i Obres Públiques que actuïn de forma contundent per tal de paralitzar les obres, vists els darrers aconteixements.

26.07.2002

Arriba a l’Ajuntament de Moià un requeriment de les actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, instant de nou a l’Ajuntament perquè paralitzi les obres del carrer del Vall.

26.07.2002

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, comunica als veïns del carrer del Vall que s’ha interessat per la situació de l’expedient que està portant a terme la Direcció General d’Urbanisme.

25.07.2002

Arriba una carta a l’Ajuntament del Molt Hble. Sr. Joan Rigol i Roig, president del Parlament, demanant a l’Alcalde de Moià que faci el possible per atendre les peticions dels veïns

18.07.2002

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona acorda impugnar la construcció de 35 vivendes al carrer del Vall de Moià.

03.07.2002

Els veïns del carrer del Vall s’entrevisten amb el Conseller en Cap de la Generalitat, Sr. Artur Mas, conjuntament amb altres Associacions de Veíns per tal de posar-lo al dia de les diferents problemàtiques de la comarca.

03.07.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar un escrit a l’inspector en Cap dels Mossos d’Esquadra del Bages, fent-lo sabedor de l’afer del carrer del Vall.

28.06.2002

Els veins delVall fan arribar instàncies a diversos departaments de la Generalitat: Medi Ambient, Obres Públiques i Urbanisme, Presidència... tot donant a conèixer les últimes irregularitats descobertes.

27.06.2002

Els veïns del Vall fan arribar una instància a l’Ajuntament de Moià, demanant la suspensió de la modificació d’alineacions i la suspensió indefinida de la llicència d’obres, vistos els nous documents que han aparegut.

20.06.2002

Els veĂŻns  del Vall fan arribar una instĂ ncia a l’Ajuntament notificant que a pocs metres de la canalitzaciĂł del torrent del Vall han aparegut noves esquerdes al carrer.

19.06.2002

Apareixen noves esquerdes al carrer del Vall, a pocs metres de la canalitzaciĂł del torrent dels Baus (o del Vall).

17.06.2002

L’equip de govern de Convergència i Unió en el Ple de l’Ajuntament aprova l’estudi de detall i alineacions corresponents a les obres del carrer del Vall. MAP-ERC insisteix en la il·legalitat de l’acte.

15.06.2002

Veïns del carrer del Vall s’entrevisten amb representants de la Federació d’Associacions de Veíns del Bages.

12.06.2002

El Conseller de Medi Ambient i el Conseller de Política Territorial i Obres públiques, notifiquen als diputats Josep Huguet (ERC) i Joan Roma (PSC), el proppassat 23 de maig, que l’Ajuntament de Moià va modificar el projecte original del desviament del Torrent del Vall i que l’Agència Catalana de l’Aigua va demanar la paralització immediata de les obres.

11.06.2002

La Direcció General d’Urbanisme envia un informe tècnic i jurídic a l’Ajuntament de Moià, en relació a l’aprovació inicial de l’Estudi de detall, per a la modificació d’alineacions del carrer del Vall.

06.06.2002

Segons fonts de l’Ajuntament de MoiĂ , la DirecciĂł General d’Urbanisme dĂłna 10 dies de plaç a l’Ajuntament  perquè paralitzitzi les obres de forma immediata.

03.06.2002

Els veïns del carrer del Vall reben una carta del Gabinet de Presidència de la Generalitat comentant que s’estan duent a terme els passos necessaris per a l’esclariment dels fets comunicats pels veïns.

27.05.2002

Veïns del carrer del Vall s’entrevisten amb un responsable de la Direcció General d’Urbanisme.

24.05.2002

Veïns del carrer del Vall, s’entrevisten amb Ignasi Parramon, president del Consell Comarcal del Bages per tal de fer-lo coneixedor de la problemàtica de les obres del carrer del Vall

17.05.2002

Tres tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua, visiten les obres que s’estan duent a terme al torrent dels Baus, a l’alçada del carrer del Vall, per tal de comprovar si s’han paralitzat les obres

14.05.2002

L’Agencia Catalana de l’Aigua demana a l’Ajuntament de Moià la Paralització de les obres del carrer del Vall.

14.05.2002

El PSC recomana als representants del carrer del Vall de MoiĂ  de demanar ampara al servei de disciplina urbanĂ­stica de la Generalitat-

13.05.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una instància a la Direcció General d’Urbanisme i a l’Agència Catalana de l’Aigua, aportant nova documentació sobre la canalització i el desviament del torrent dels Baus.

11.05.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una instància a l’Ajuntament demanant de nou la paralització de les obres.

26.04.2002

La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat es dirigeix per carta al veïns del carrer del Vall tot exposant que s’ha tramès ofici a l’Alcalde de Moià i al Cap del Gabinet del Departament de Política Territorial i Obres Públiques perquè informin sobres les qüestions que han plantejat els veïns en la instància del passat 15.04.2002

19.04.2002

Apareix al carrer del Vall la placa del permís d’obres aprovada per comissió de govern el proppassat 4 d’abril del 2002. El període d’informació pública per presentar al·legacions per la modificació de les alineacions acabava el 16.04.2002. Tot i que la llicència NO ÉS EJECUTIVA, les obres continuen.

17.04.2002

El carrer del Vall en directe al programa “Catalunya Avui” de TV2.

15.04.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una instància al Molt Hble. Jordi Pujol i Soley, President de la Generalitat, demanant que intercedeixi en l’afer del carrer del Vall.

15.04.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una instància al Sr. Josep M. Pelegri i Aixut, Director General d’Administracions Locals de la Generalitat, demanant que intercedeixi en l’afer del carrer del Vall.

12.04.2002

Quatre tècnics de l’Agencia Catalana de l’Aigua inspeccionen el torrent a l’alçada del carrer del Vall.

11.04.2002

Joan Roma, Diputat al Parlament de Catalunya parla de la necessitat de comprovar sobre el terreny la titularitat del terreny sobre el qual s’edifica un edifici al c/ del Vall de Moià.

10.04.2002

El diputat d’ERC al Parlament de Catalunya Josep Huguet, el regidor del MAP-ERC Francesc Torres i veïns del carrer del Vall s’entrevisten amb el Director de l’Àrea d’ordenació del Domini Públic Hidràulic de l’Agencia Catalana de l’Aigua.

10.04.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una instància al Sr. Joan Llort i Corbella, Director General d’Urbanisme de la Generalitat demanant que intercedeixi en l’afer del carrer del Vall.

10.04.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una instància al Sr. Damià Calvet i Valera, Director General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat demanant que intercedeixi en l’afer del carrer del Vall.

09.04.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una instància a l’Alcalde de Moià i a la Comissió de Govern en contra del decret d’Alcaldia del proppassat 27.03.2002.

05.04.2002

El Síndic de Greuges acusa recepció de l’escrit que envien els veïns del carrer del Vall.

04.04.2002

Bet Font, diputada d’Iniciativa-Verds presenta una proposició no de Llei al Parlament de Catalunya.

03.04.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una instància a la Sra. Marta Lacambra, directora de l’ACA, recordant que en el ple de l’Ajuntament de Moià del dia 26 es va aprovar per unanimitat demanar un estudi d’inundabilitat a aquesta Agència. Els veïns demanen que se’ls mantingui informats dels estudis.

02.04.2002

Bet Font, diputada per ICV envia una carta a la Sra. Marta Lacambra, directora de l’ACA, demanant que faci tot el que estigui a les seves mans per aturar les obres abans que sigui massa tard, ja que en cas de forts aiguats les conseqüències poden ser nefastes.

02.04.2002

Una setmana després que el ple de l’Ajuntament de Moià aprovés per unanimitat demanar un estudi urgent a l’ACA, no es té cap constància que s’hagi dut a terme la petició.

27.03.2002

De les 4 i fins gairebé 2/4 de 6, Beth Font, diputada al Parlament de Catalunya per Iniciativa per Catalunya – els Verds ha visitat el carrer del Vall.
La diputada Beth Font, s’ha mostrat en tot molt interessada per la problemàtica del torrent del Vall i ha assegurat que “faré gestions a nivell parlamentari” i que Iniciativa – els Verds “presentarem una proposició no de llei al parlament de Catalunya”.
TambĂ© ha assegurat que la setmana vinent, “tant bon punt torni de vacances, trucarĂ© a la directora de l’Agencia Catalana de l’Aigua, Sra. Marta Lacambra per veure com estan les gestions de  l’ACA amb l’Ajuntament.

27.03.2002

L’Alcalde, per decret d’alcaldia aprova la modificació d’alineacions del pla general en referència a l’edifici que es pretén construir al carrer del Vall.

26.03.2002

Els veïns del carrer del Vall assisteixen al ple de l’Ajuntament. MAP-ERC i PSC presenten una moció per prevenir les inundacions al carrer del Vall en que es demana que es paralitzin les obres. L’Alcalde diu literalment que “no pararé les obres”. ERC presenta una moció per demanar la dimissió de l’Alcalde i del regidor d’urbanismes, Josep M. Ferrer. L’Alcalde es compromet a demanar un estudi complert amb caràcter urgent.

23.03.2002

Al voltant de les 20 hores, s’ha ensorrat la claveguera a poc menys de dos metres de la conflictiva canalització del torrent a l’alçada del carrer del Vall. El forat que es podia observar tenia uns 80 cm de diàmetre i aproximadament 1 metre de fondària.
A lloc del fets s’hi han personat els regidors de l’Ajuntament de Moià, Sra. Terricabres i Sr. Coll, acompanyats de 3 policies locals i 2 mossos d’esquadra que han aixecat acta del succeït. La Policia Local, per motius de seguretat ha tancat al trànsit el carrer Carreró i el Carrer del Vall.

23.03.2002

Veïns del carrer del Vall, pengen pancartes a les balconades per reivindicar que no es construeixi a la llera del torrent, i alertant sobre el perill que això comporta.

21.03.2002

MAP-ERC fa arribar una carta a la Sra. Marta Lacambra, directora de l’ACA, demanant “que intervingui personalment per tal de prevenir possibles danys materials i ,el que és pitjor, danys personals”

20.03.2002

ERC fa arribar al Parlament de Catalunya vuit preguntes sobre la construcciĂł de 35 vivendes al carrer del Vall.

19.03.2002

Veïns del carrer del Vall s’entrevisten amb el Diputat Joan Roma. En Joan Roma farà noves preguntes al Parlament de Catalunya i demanarà a l’Agencia Catalana de l’Aigua que obligui a la modificació de la llicencia atorgada per fer-la compatible amb el solar i la seguretat que ha de tenir, al mateix temps que exigeixi el compliment de la normativa actual vigent en temes de construccions en zones inundables com la del carrer del Vall.

14.03.2002

El PSC de MoiĂ  es posa en contacte amb els veĂŻns del carrer del Vall. Joan Roma, presentarĂ  dues preguntes al parlament de Catalunya sobre el tema. (veure text)

13.03.2002

Els veïns del carrer del Vall, fan arribar a l'Ajuntament 31 instàncies ratificant que no estan d'acord amb les propostes presentades per l'Ajuntament de Moià, demanen que es parin les obres i recorden a l'Ajuntament que serà responsable dels danys i perjudicis que l'aigua pugui causar, al mateix temps que li fa memòria que els danys que es produeixin a la via pública o al mobiliari urbà en general no aniran a càrrec dels veïns del carrer del Vall.

12.03.2002

Veïns del carrer del Vall, fan arribar al PSC de Moià un dossier sobre el desviament del torrent a l'alçada del carrer del Vall

08.03.2002

El portaveu del grup parlamentari d'ERC Sr. Josep Huguet i n' Enric Aloy, assessor jurĂ­dic d'ERC visiten el carrer del Vall per donar suport a les iniciatives dels veĂŻns.

05.03.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una instància al Excm. Sr. Antón Cañellas, síndic de greuges demanant que prengui part en aquest afer per tal d'evitar, en un futur, danys persones o coses en cas de pluges torrencials i/o excepcionals

03.03.2002

L'Alcalde fa una proposta al veĂŻns que recull Ăşnica i exclusivament aspectes molt concrets del projecte aprovat per ell mateix el 04.12.01.

28.02.2002

Una petita representaciĂł dels veĂŻns del carrer del Vall d'entrevista amb l'Alcalde de MoiĂ  per cercar solucions a la problemĂ tica de les aigĂĽes canalitzades i superficials en cas de tempesta i a la desviaciĂł del torrent, ja que les obres continuen.

26.02.2002

Són segellats al col·legi d’arquitectes els fulls de programa de control de qualitat.

24.02.2002

Els veĂŻns del carrer del Vall fan arribar 1 instĂ ncia signada per 32 veĂŻns a Hble. Sr. Ramon Espadaler, conseller de Medi Ambient, demanant la reobertura de l'expedient de cobriment, canalitzaciĂł i desviament del torrent del Vall i la nova canalitzaciĂł pel seu curs original.

24.02.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar 1 instància signada per 32 veïns demanant a l'Ajuntament la nul·litat de la llicència d'obres i la conseqüent paralització de les mateixes, a més que s'obri de nou l'expedient de cobriment, canalització i desviament del torrent del Vall a l'alçada del carrer del Vall. També es demana una nova canalització pel seu curs original amb les mesures correctores necessàries i que els edificis que es construeixin NO ho facin sobre la llera del torrent i que estiguin amb consonància amb volum, número i alçada amb la resta d'edificacions del casc antic del carrer del Vall.

23.02.2002

Els veĂŻns del carrer del Vall reparteixen 1500 dĂ­ptics a la poblaciĂł de MoiĂ  exposant la problemĂ tica del torrent del Vall.

21.02.2002

Continuen les obres tot i la intervenció de l'Agencia Catalana de l'Aigua i els suggeriments del Centre d'Estudis Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

20.02.2002

Tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua obren un expedient a les obres que es duen a terme al Solar de Cal Cases del Carrer del Vall.

20.02.2002

En David Saurí, director del Centre d'Estudis Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, adreça una carta a l'Alcalde de Moià suggerint la realització d'un estudi hidrològic, hidràulic i històric ja que, en principi, existeix risc evident d'inundació.

19.02.2002

Nota de premsa del MAP-ERC demanant la paralització de les obres de forma immediata que es varen començar al solar del Cal Casas al Carrer del Vall

16.02.2002

Tècnics del Centre d'Estudis Ambientals i del departament de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona visiten el torrent del Vall a petició dels veïns.

15.02.2002

Comencen les obres al solar de Cal Cases

14.02.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una carta a l'empresa que va fer l'estudi geotècnic del solar, alertant que a l'esmentat informa hi ha greus errors d'apreciació ja que no es parla de la problemàtica del torrent.

11.02.2002

Els veĂŻns del carrer del Vall fan arribar 32 instĂ ncies a l'Ajuntament de MoiĂ  demanant veure l'expedient de canalitzaciĂł i desviaciĂł del torrent del Vall des de MontbĂ­ fins a la depuradora.

06.02.2002

Informe del MAP-ERC amb suport dels serveis jurĂ­dics d'ERC sobre les incompatibilitats del Regidor D'Urbanisme Sr. Josep M. Ferrer.

06.02.2002

Instància del MAP-ERC a l'Agència Catalana de l'Aigua sobre la canalització i desviament il·legal del torrent del Vall per a construir 35 habitatges.

06.02.2002

VeĂŻns del carrer del Vall s'entrevisten amb l'arquitecte i enginyer municipal. L'arquitecte municipal confirma que encara no ha fet l'informe corresponent al projecte d'edificaciĂł de les 35 vivendes al carrer del Vall. L'ingenyer comenta que no sap qui va donar permĂ­s per desviar i canalitzar el torrent.

05.02.2002

El MAP-ERC fa arribar una instĂ ncia a la DirecciĂł General d'Urbanisme referents a les irregularitats en el projecte de construcciĂł de 35 habitatges al carrer del Vall.

05.02.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar la instància del dia 04.02.2002 a l'Agència Catalana de l'Aigua demanant que intercedeixi.

04.02.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar una instància signada per 32 veïns del carrer del Vall en la qual s'informa de tota la problemàtica del torrent a l'Ajuntament i es demana que es canalitzi de nou el torrent pel seu curs original i amb els diàmetres de tubs corresponents. També és demana qui i perquè es va desviar el torrent del seu curs natural i es va canalitzar per un altre lloc amb tubs de diàmetre molt inferior.

30.01.2002

InstĂ ncia del MAP-ERC dirigida a la ComissiĂł de Govern, Arquitecte i Aparellador Municipal sobre les irregularitats en el projecte de construcciĂł de 35 habitatges al carrer del Vall.

24.01.2002

Els veĂŻns del carrer del Vall fan arribar 31 instĂ ncies a l'Ajuntament de MoiĂ . S'insisteix en que el projecte presentat intenta edificar en la llera del torrent, de propietat pĂşblica i que el projecta incompleix la normativa municipal.

21.01.2002

Els veïns del carrer del Vall fan arribar 26 instàncies a l'Ajuntament de Moià mostrant el seu desacord amb el projecte presentat el dia 14.01.2002. Es demana a l'Ajuntament que es facin estudis geològics, geofísics i ambientals degut a la presència del torrent. També es demana que es retorni al poble el terreny que està situat a la finca de cal cases i que pertanyia a la llera del torrent abans de desviar el curs del torrent.

18.01.2002

Els veĂŻns del carrer del Vall fan arribar 25 instĂ ncies a l'Ajuntament de MoiĂ  mostrant el seu desacord amb el projecte presentat el dia 14.01.2002

18.01.2002

Els planos dels càlculs d'estructures del projecte d'edificació de 35 habitatges al carrer del Vall són segellats al col·legis d'arquitectes.

14.01.2002

L'Alcalde de MoiĂ  convoca als veĂŻns del carrer del Vall a la sala de Plens de l'Ajuntament de MoiĂ  per exposar-los el projecte de construcciĂł dels 35 habitatges. En cap moment es comenta que el projecta ja estĂ  provat.

23.12.2001

Nota de premsa del MAP-ERC posant en coneixement que l'Alcalde de MoiĂ  autoritza la vulneraciĂł urbanĂ­stica del municipi pel que fa a les obres del solar de Cal Casas al carrer del Vall.

04.12.2001

L'Alcalde de Moià aprova per decret d'alcaldia el projecte d'obres. L’Alcalde de Moià signa un conveni de cooperació per pagament fraccionat de deute autoritzant a construir una planta sota teulada a l’esmenat solar.

28.10.2001

Carta del MAP-ERC als veĂŻns del carrer del Vall fent saber que s'ha entrat a l'Ajuntament un projecte per a construir habitatges al solar de Cal Cases.

24.10.2001

S'obre a l'Ajuntament de MoiĂ  l'expedient per a la construcciĂł de 35 habitatges al carrer del Vall.

20.12.2000

Data del primer informe geotècnic del solar en que es vol edificar. No es parla en cap cas de l'existència d'un torrent a un lateral d'aquest. Falta una pàgina que fa referència a les recomanacions ja que s'ha detectat aigua en el solar.