Irregularitats administratives

El 24.10.2001 s'obre a l'Ajuntament l'expedient per a la construcció dels 35 habitatges al carrer del Vall
El 04.12.2001 l'Alcalde de Moià per decret d'alcaldia aprova el projecte d'obres.
Aquest permís d’obres era per a fonamentació i per a moviments de terres. Amb aquest permís s’aixeca un mur a la part sud del solar i diversos pilars, amb la passivitat de l’Ajuntament, tot hi haver demanat reiteradament la paralització de les obres.
La facultat per aprovar els projectes d'obres a Moià està delegada a la Comissió de Govern.
L'Arquitecte municipal emet l’informe sobre el projecte el 04.04.2002. L'informe de l'Arquitecte municipal és preceptiu a l’inici de les obres. Tot i això, en aquest informa no hi ha cap constància del torrent, ni de les divergències de la superfície del solar.
Les obres comencen el 15.02.2002 amb un permís d'obres il·legal que no està aprovat per la Comissió de govern.
En data 04.04.2002 la Comissió de Govern aprova el projecte, condicionant-lo a un projecte per a modificacar de les alineacions. El plaç per a presentar alegacions a la modificació d’alineacions no acaba fins el 17.04.2002
En data 27.05.2002 les obres continuen tot i que l’Agència Catalana de l’Aigua ha demanat la paralització de les obres i està pendent el projecte de modificació d’alineacions.
Segons la Direcció General d’Urbanisme, les obres no poden començar ja que estan pendent d’un projecte de moficicació d’alineacions. Tot i això, gairebé ja han construït dos pisos d’aparcaments.
L'Ajuntament no para les obres tot i que no tenen el permís d'obres legalitzat i hi ha moltes irregularitats en la documentació del projecte presentada per regidor d'urbanisme i arquitecte principal del projecte.
El 24 de juny, l’equip de Convergència Democràtica de l’Ajuntament de Moià aprova en el ple la modificació d’alineacions, tot i que hi ha greus errors d’apreciació a l’informe favorable de l’arquitecte municipal.
A principis de juliol les obres continuen amb la pasivitat de l’Ajuntament de Moià tot i que hi ha dues ordres de paralització de les obres: una de l’Agencia Catalana de l’Aigua i una altre de la Direcció General d’Urbanisme.