El torrent dels Baus al Parlament de Catalunya.

El passat divendres 8 de març, el portaveu del grup parlamentari d’ERC Josep Huguet i l’assessor jurídic d’ERC Enric Aloy visitaren el problemàtic desviament del torrent del Vall a l’alçada del carrer del Vall on l’Ajuntament de Moià ha donat permís per edificar 35 vivendes a l’antiga llera del torrent.
En Josep Huguet i en Enric Aloy, foren rebuts a la plaça de Sant Sebastià per una representació dels veïns i els tres regidors del MAP-ERC de l’Ajuntament de Moià. Tot seguit es desplaçaren al carrer del Vall on els esperaven gairebé un centenar de veïns i curiosos.
Durant més d’una hora, els veïns explicaren al parlamentari la història del torrent, la seva irregular canalització, els diferents desviaments, la situació actual de les obres i les gestions que fins ara s’havien realitzat amb l’Ajuntament de Moià , l’Agència Catalana de l’aigua, i el departament d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya a més del cúmul d’irregularitats que s’havien comès en la tramitació dels expedients que fan referència al torrent i a l’aprovació de la construcció de 35 habitatges el dominic públic hidràulic.
En el decurs d’aquesta trobada els veïns i els regidors del MAP-ERC lliuraren al Sr. Huguet dos dossier amb còpia d’instàncies, informes tècnics i jurídics, fotografies de l’interior del torrent, plànols... amb més de dues-centes quaranta pàgines.
Durant la visita, en Josep Huguet qualifica de “sorprenent” i “nyap” la situació donada en aquest indret, tot afegint que es prendrien mesures a nivell jurídic, a nivell del Parlament de Catalunya, amb una preposició no de llei o pregunta al parlament i que es farien noves gestions amb l’Agencia Catalana de l’Aigua perquè acceleri l’expedient.
El parlamentari Josep Huguet mostrà molt interès en solucionar aquest afer, tot afegint que posarien tots els mitjans al seu abast per arribar al fons de la qüestió.

Preguntes al Parlament de Joan Roma respecte nova Construcció al Carrer del Vall

(text extret de http://www.psc.es/ambit/moia )

Un projecte executiu per la construcció de 35 nous habitatges al solar de Cal Casas, situat al C/ del Vall de Moià (Bages) ha suposat la mobilització de tot un grup de veïns: vers això, Joan Roma demana explicacions al Parlament.

INFORMES ACA SOBRE NOVA CONSTRUCCIÓ AL CARRER DEL VALL A MOIÀ (BAGES)
Un projecte executiu per la construcció de 35 nous habitatges al solar de Cal Casas, situat al C/ del Vall de Moià (Bages) ha suposat la mobilització de tot un grup de veïns del mateix carrer, per considerar que obstruiria una part del pas natural del Torrent del Vall (o dels Baus).
El projecte ha estat aprovat per Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Moià tot i els seriosos qüestionaments de l’obra i les raons fonamentades presentades pels veïns, acompanyades d’informes ben elaborats.
Entre les peticions d’informes i intervencions fetes pels veïns hi figuren els de l’ACA, sense que al dia d’avui se’n sàpiga el resultat concret.
És per tot això que aquest Diputat formula la pregunta següent:
.- Quines són les actuacions dutes a terme per l’ACA com a conseqüència de les denúncies i peticions d’informes que li han adreçat un grup de veïns del carrer del Vall de Moià? (Bages)
.- Quin són els resultats dels estudis o informes emesos per l’ACA en relació al projecte de construcció d’un grup de 35 habitatges al c/ del Vall de Moià?.

INTERVENCIO DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL EN LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER LA CONSTRUCCIÓ DE 35 HABITATGES AL C/ DEL VALL DE MOIÀ (BAGES)
Un projecte executiu per la construcció de 35 nous habitatges al solar de Cal Casas, situat al C/ del Vall de Moià (Bages) ha suposat la mobilització de tot un grup de veïns del mateix carrer, per considerar que obstruiria una part del pas natural del Torrent del Vall (o dels Baus).
El projecte ha estat aprovat per Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Moià tot i els seriosos qüestionaments de l’obra i les raons fonamentades presentades pels veïns, acompanyades d’informes ben elaborats.
Una de les competències de la Generalitat, per medi de la Comissió d’Urbanisme, és la supervisió i control de l’adequació de les llicències urbanístiques a les mesures de seguretat i protecció de les lleres fluvials.
És per tot això que formula la pregunta següent:
.- Ha tingut alguna intervenció la Comissió d’Urbanisme de Barcelona pel que fa a la supervisió i control de la llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament de Moià per la construcció de 35 habitatges al C/ del Vall?
.- Quin ha estat el resultat i decisió de la seva intervenció?

PSC i ERC demanen a la Generalitat que aclareixi la desviació d'un torrent de Moià

Els grups parlamentaris del PSC i ERC demanaran a la conselleria de Medi Ambient de la Generalitat que aclareixi la desviació d'un torrent de Moià situat al carrer del Vall.(Regió 7, 21 març)
Els grups parlamentaris del PSC i ERC demanaran a la conselleria de Medi Ambient de la Generalitat que aclareixi la desviació d´un torrent de Moià situat al carrer del Vall, una actuació que veïns de la zona han denunciat a la comissió d´Urbanisme perquè entenen que s´ha fet de forma irregular i que pot suposar un perill per a aquest sector de població en cas de fortes avingudes d´aigua. A més a més, al lloc per on passava el torrent abans de ser desviat i canalitzat s´hi està executant un projecte de construcció de 35 pisos d´una promoció privada (que té el vistiplau de l´Ajuntament), per la qual cosa consideren que quedarien situats en zona inundable.
Tant socialistes com republicans, a través dels diputats Joan Roma i Josep Huguet, respectivament, tenen previst entrevistar-se properament amb representants de l´Agència Catalana de l´Aigua (òrgan del govern català del qual depèn la gestió de la conca hidrogràfica), perquè aclareixi si l´actuació de desviació i canalització s´ha fet amb el seu coneixement i perquè des d´aquest departament s´obligui a replantejar-lo. Al mateix temps insten el govern català que paralitzi les obres de construcció dels 35 pisos (ara se n´estan fent els fonaments). Els veïns del sector i els grups parlamentaris del PSC i ERC consideren –i així queda reflectit en una carta que el grup socialista ha adreçat a la directora general de l´Agència Catalana de l´Aigua, Marta Lacambra– que el solar del carrer del Vall de Moià on es volen fer els habitatges «es troba en la confluència del torrent, i forma un embut natural que su posa acumular grans volums d´aigua en cas de pluges torrencials, en un punt que a més descriu un fort pendent». En aquest sentit, la carta afegeix que la canalització del torrent i la seva desviació, «lluny de resoldre el problema, el pot empitjorar pel petit diàmetre i el revolt que se li fa fer». Des del grup del PSC reclamen a Lacambra «la seva intervenció immediata i que comprovi personalment les ra ons de les persones que s´oposen a aquest tipus de construcció», i que «obligui a la modificació de la llicència atorgada per fer-la compatible amb el solar i la seguretat que ha de tenir». Per la seva banda, el diputat d´ERC Josep Huguet ha precisat que «tenim concertada una entrevista amb un representant de l´Agència Catalana de l´Aigua perquè creiem que hi ha possibles irregularitats i un risc real d´inundabilitat».

Bet Font, diputada de Iniciativa per Catalunya – els Verds, visita el torrent del Vall.

El dia 27 de març a les 4 de la tarda i fins gairebé 2/4 de 6, Bet Font, diputada al Parlament de Catalunya per Iniciativa per Catalunya – els Verds ha visitat el carrer del Vall, amb la presència de nombrosos veïns i curiosos i de la premsa comarcal.
La diputada Beth Font s’ha mostrat molt sorpresa per la situació de les obres a l’antiga llera del torrent i per les anomalies que es detecten, ja que en aquest cas, la realitat supera sobradament a la ficció.
La diputada Beth Font, s’ha mostrat en tot molt interessada per la problemàtica del torrent del Vall i ha assegurat que “faré gestions a nivell parlamentari” i que Iniciativa – els Verds “presentarem una proposició no de llei al parlament de Catalunya”.
També ha assegurat que la setmana vinent, “tant bon punt torni de vacances, trucaré a la directora de l’Agencia Catalana de l’Aigua, Sra. Marta Lacambra per veure com estan les gestions de  l’A.C.A. amb l’Ajuntament.

Proposició No de Llei al Parlament de Catalunya sobre el torrent del Vall de Moià per la mà de Iniciativa Verds. 

Bet Font, Diputada per Iniciativa-Verds, va presentar el proppassat 04.04.2002 una Proposició No de Llei al Parlament de Catalunya sobre el torrent del Vall de Moià. Aquesta preposició no de llei es votarà d'aquí uns dies al mateix Parlament de Catalunya.
La proposició no de llei elaborada per la diputada Bet Font, un cop exposats els fets, insta el Govern de la Generalitat a:

Aturar immediatament les obres que s'estan fent al torrent del Vall a l'alçada del carrer del Vall, a Moià

Investigar les irregularitats que s'han portat a terme i, si s'escau, en funció de les responsabilitats que se'n derivin, portar el cas als tribunals.

Elaborar en el termini més breu possible, un estudi hidrològic, hidràulic, històric i d'inundabilitat, que contempli tota la part alta del torrent i molt especialment la del carrer del Vall.

En funció dels resultats de l'estudi al qual es fa referència al punt 3, adoptar les mesures correctores oportunes en la canalització del torrent.

Garantir que les actuacions urbanístiques que es portin a terme un cop investigats els fets, acompleixin les normatives vigents.

Portar a terme les actuacions necessàries per tal que siguin retornats, en forma de zona verda, els 110 m2 que han estat apropiats de forma indeguda per part dels promotors dels pisos que es construeixen al carrer del Vall.